- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Rekrutacja do przedszkola samorządowego w Michałowicach na rok szkolny 2018/2019

W związku  z planowanym uruchomieniem przedszkola samorządowego informujemy, że rekrutację do tej placówki przeprowadzi Szkoła Podstawowa w Michałowicach. Zgodnie bowiem z przepisami prawa oświatowego rekrutację do nowo tworzonego przedszkola prowadzi inne przedszkole lub szkoła wyznaczona przez organ prowadzący.

Istotne jest, że o przyjęcie do przedszkola może ubiegać się każde dziecko zamieszkałe w Gminie Michałowice.  Zarówno do publicznego przedszkola, jak też  oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, bowiem w zakresie wychowania przedszkolnego nie obowiązuje rejonizacja.

Jeśli natomiast w wyniku rekrutacji zgłosi się więcej chętnych niż zapewniono miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, komisja rekrutacyjna przeprowadza  I etap rekrutacji, w którym bierze pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z tych kryteriów ma jednakową wartość punktową.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 5 kryteriów o następującej wartości punktowej:

 1. Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt.
 2. Dziecko, wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację rodzinną, pod względem wychowawczym i opiekuńczym, w tym objęcie rodziny pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 pkt.
 3. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/ szkoły – 4 pkt.
 4. Zadeklarowanie przez rodzica/ów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) – 3
 5. Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w systemie dziennym – 2 pkt.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola ( a także oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) oraz stosowne wzory oświadczeń będzie można uzyskać u dyrektora szkoły, począwszy  od dnia 1 marca 2018r.

Dokumenty będzie można składać w terminie od dnia 1 marca do  10 kwietnia 2018r .

 

Aleksandra Antczak
Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach