- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Michałowice

Informujemy o naborze wniosków w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

 

Forma wsparcia: Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice

Nagrodę Edukacyjną przyznaje się za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, którzy ukończyli klasy IV do VIII i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

Nabór odbywa się zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice, zmienionym uchwałami Nr XL/303/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. oraz Nr V/28/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r.

Regulamin [1]stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia.

Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej składa rodzic ucznia lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na uzyskanie szczególnych osiągnięć edukacyjnych, artystycznych lub sportowych. W przypadku osiągnięć sportowych lub artystycznych konieczne są również dwie pozytywne rekomendacje (zgodnie z regulaminem).

 

Formularz wniosku [2]stanowi załącznik numer 2 do ogłoszenia. (.pdf)
Formularz wniosku [3] stanowi załącznik numer 2 do ogłoszenia. (.doc)

 

Termin składania wniosków: do 31 października 2019 r. do godz. 16.00.

Miejsce składania wniosków: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Michałowice, pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice”.