- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborowicach

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborowicach,

  Organ prowadzący szkołę: Gmina Michałowice Nazwa i adres szkoły : Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Długosza w Raciborowicach, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice  
 1. Wymagania wobec kandydatów
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publiczne szkole podstawowej, publicznej szkoleponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem:  
 1. Stanowisko Dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następującewymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami wsprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracydydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019r poz. 2215 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o którejmowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2021r. poz. 478,619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwiewyższym (Dz. U. z 2017r poz.2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2021r poz.289);
  11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie zdnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz.U. z 2019r poz. 1480 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studiadrugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniedyscyplinarne;
  5. spełnia wymagania określone w dziale I pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.
 1. Stanowisko dyrektora, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany spełniający wymaganiaokreślone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnejoceny dorobku zawodowego:
  1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjachegzaminacyjnych, lub
  2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nastanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawieprzepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.).
II. Wymagane dokumenty.
 1. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły podstawowej, publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata: - imię (imiona) i nazwisko, - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w dziale II pkt 1 ppkt 2 niniejszego ogłoszenia: świadectw pracy,zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganegowykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii: - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 ojęzyku polskim lub - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,na kierunku filologia polska, lub - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegolub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwoskarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscyplinyfinansów publicznych,
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. oujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lubdyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i naucelub karą dyscyplinarną, o której mowa w 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
 1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.
 2. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt II.
      III. Termin i sposób składania ofert
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem mailowym, numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs- Szkoła Podstawowa w Raciborowicach” na adres: Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice w terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 15.00  w następujący sposób:
  1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, dziennik podawczy;
  2. za pośrednictwem poczty z  zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 15.00  na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.
 1. Nie dopuszcza się złożenia oferty w postaci elektronicznej.
  IV. Postepowanie konkursowe
 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Michałowice.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego komisji nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
V. Informacje dodatkowe Informacji dotyczących konkursu udziela Aleksandra Antczak- dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, tel. 12 3887640, e-mail: aant@michalowice.malopolska.pl