- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
www.oswiata-michalowice.pl
email: oswiata@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 76 21, 12 388 76 53


Karta Informacyjna Nr 1
Sprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego


I. Opis sprawy

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pomoc ta stanowi pomoc de minimis i jest traktowana jako pomoc publiczna.

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Michałowice, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu warunków ustawowych oraz po analizie dokumentów złożonych przez pracodawcę.


II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych wraz z odpowiednimi dokumentami/załącznikami
 2. Załączniki do wniosku:
  • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osobę prowadzącą kształcenie zawodowe młodocianego pracownika (kopię świadectw, dyplomów).
  • kopie dokumentów potwierdzające przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika
  • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika prowadzącego przygotowanie zawodowe lub umocowanie do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy, jeśli przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca
  • kopia dyplomu, świadectwa potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie przez młodocianego egzaminu
  • kopia świadectwa pracy pracownika młodocianego
  • kopie dokumentów potwierdzające krótszy okres zatrudnienia pracownika młodocianego np. w przypadku zmiany pracodawcy – jeśli dotyczy
  • aktualny wydruk z CEIGD lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzenia działalności prowadzonej przez pracodawcę
  • kopie dokumentów potwierdzające status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek – jeśli dotyczy
  • oświadczenie wspólnika spółki cywilnej – jeśli dotyczy
  • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – jeśli dotyczy
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( CEIDG ) lub odpis z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS )
  • oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis

III. Termin i sposób załatwiania sprawy

Wniosek  o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego egzaminu.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później  niż  wciągu  dwóch  miesięcy  od  dnia  wszczęcia  postępowania.

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonej dokumentacji Centrum Obsługi Edukacji   wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia/wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.


IV. Jednostka odpowiedzialna

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

tel. 12 388 76 21, 12 388 76 53

e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl [1]


V. Miejsce składania dokumentów

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

Dokumenty należy dostarczyć (złożyć/przesłać) do  Centrum Obsługi Edukacji.


VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie,  30-048 Kraków ul. Lea 10,  za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


VII. Opłaty

Brak opłat.


VIII. Podstawa prawna


Dokumenty do pobrania: