- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

“Badanie wad postawy dzieci klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 -2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015 – 2020”.

Jednym z obowiązków gminy jest realizowanie przedsięwzięć i programów w zakresie promocji i ochrony zdrowia o charakterze prozdrowotnym. Gmina Michałowice zawarła stosowne porozumienie z Powiatem Krakowskim w sprawie wspólnego prowadzenia programu ,,Badanie wad postawy”. Zasadniczym celem Programu jest skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy lub już istniejącymi wadami, która umożliwi podjęcie działań w kierunku korekty   wady, a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Badanie wad postawy u młodzieży a następnie prowadzenie zajęć korygujących te wady jest uzasadnione ze względów zdrowotnych i przynosi wymierne korzyści. W ramach zawartego porozumienia, gmina poniosła koszty przeprowadzenia badania uczniów pod kątem wykrycia wady postawy, natomiast Powiat Krakowski zorganizował i poniósł koszty zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć na basenie.

Program składał się z trzech etapów:

Badania przesiewowe u dzieci w szkołach gminnych realizował Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa. W programie wzięły udział 3 szkoły z terenu naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych.

Przeprowadzone badania miały na celu zdiagnozowanie dzieci pod kątem: wady kończyn dolnych, wady w płaszczyźnie strzałkowej, skoliozy, skoliozy wielopłaszczyznowej, pochylenia lub rotacji miednicy, podejrzenia choroby Scheuermanna.

Rodzicom dzieci z wykrytymi wadami lub podejrzeniem choroby zalecono konsultację lekarską.

Koszty realizacji programu poniesione z budżetu gminy Michałowice kształtowały się następująco:

1 540,00 zł Szkoła Podstawowa w Raciborowicach oraz 1 365,00 Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych.

875,00 zł Szkoła Podstawowa w Raciborowicach oraz 1 365,00 Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych.

Łączny koszt realizacji projektu poniesiony przez gminę Michałowice wyniósł 15 050 zł.