- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Deklaracja dostępności oswiata-michalowice.pl

Wstęp

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach [1]. Dane teleadresowe jednostki: Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice tel. 12 388 76 21 sms - 515 501 832 e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl dwar@michalowice.malopolska.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 2.5.3 – Etykieta w nazwie
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość
 • 4.1.3 – Komunikaty o stanie

Wyłączenia:

 • Multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Załączniki publikowane jako skany dokumnetów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-06 Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IPWS, ul. Klonowa 41a, 40-168 Katowice, NIP: 222-085-28-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Warszawska 
e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl [2] 
Telefon: 12 388 76 21

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:
 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy
Centrum Obsługi Edukacji zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie o tym poinformujemy. Poinformujemy również o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli Centrum Obsługi Edukacji nie będzie w wstanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie o tym powiadomimy i wskażemy alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę, a także powiadomić  Rzecznika Praw Obywatelskich [3].

Dostępność architektoniczna

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

Centrum Obsługi Edukacji znajduje się na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Michałowice w pokoju 24. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd/parking
Do Urzędu Gminy Michałowice możesz dojechać środkami komunikacji publicznej . Dojazd możliwy jest autobusami MPK - linią 307 (pętla park&ride) oraz liniami 277, 260 (przystanek Michałowice I).
Jeśli przyjedziesz samochodem możesz skorzystać z bezpłatnego parkingu. Parking usytuowany jest od strony ul. Krakowskiej i Jana Pawła II. Na parkingu znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Na parkingu, znajdują się trzy miejsca wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking i skorzystanie z tych miejsc nie wymaga uprzedniego uzgodnienia i jest bezpłatne.

Wejście do budynku
Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu Gminy poprzez parking. Obok schodów prowadzących do wejścia głównego od strony Placu J. Piłsudskiego, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Drzwi są przeźroczyste i kontrastowo oznaczone. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możesz wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
Po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt obsługi - dziennik podawczy. Dziennik podawczy wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
Tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń znajdują się po prawej stronie od wejścia, są to:
- tablica informacyjna wizualna informująca o rozkładzie pomieszczeń na piętrach budynku oraz
- tablica dotykowa (tyflograficzna) informująca o rozmieszczeniu pomieszczeń na danym piętrze.
Informacje na temat rozkładu pomieszczeń można również uzyskać na dzienniku podawczym.
Tablice tyflograficzne umieszczone są również na każdym piętrze, na prawo od wyjścia z windy.
W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Schody/winda
Na inne kondygnacje możesz dostać się za pomocą schodów lub windy.
Schody prowadzące na piętro znajdują się w odległości kilku metrów na wprost od wejścia. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. Stopnie są oznaczone kontrastowo.
Winda znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego za drzwiami przystosowanymi do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Drzwi windy otwierają się automatycznie. Przyciski sterujące windy mają opisy w alfabecie Braille’a.
W windzie są komunikaty głosowe.
Po wyjściu z windy można poruszać się korytarzami, których szerokość wynosi 2,60 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Tłumacz języka migowego
W Centrum Obsługi Edukacji możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.
Zgłoś nam taką potrzebę na adres e-mail: oswiata@michlowice.malopolska.pl [4], SMS 515 501 832, listownie lub osobiście.